Tlf. 2720 4639

Vedtægter for Stevns Turistforening

§ 1. Foreningens navn er Stevns Turistforening, og dens hjemsted er Stevns Kommune.

§ 2. Foreningens formål er: At fremme turismens interesser på Stevns med særlig hensyntagen til egnens kulturelle og naturskabte værdier, herunder gennem deltagelse i relevante kommercielle aktiviteter at skabe et økonomisk grundlag for at støtte turistfremmende aktiviteter.

§ 3. Som medlem kan optages enhver, der måtte være interesseret heri, det vil sige enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og organisationer.

§ 4. Midlerne til foreningens drift skaffes gennem kontingenter fra de i § 3 nævnte. Kontingenter for disse fastsættes på den årlige generalforsamling, gældende for det følgende regnskabsår.

Stevns Turistforening kan derudover tilvejebring midler dels ved tilskud fra Stevns Kommune, og dels gennem sponsorater, samt ved deltagelse i kommercielle aktiviteter inden for feriehusudlejning, salg og indtægtsgivende samarbejde med turistrelaterede virksomheder og foreninger m.fl.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen således: I lige årstal vælges 2 og i ulige årstal vælges 3 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Der vælges ligeledes 1 bilagskontrollant for 2 år samt 1 suppleant for denne for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, dog må formanden ikke være medlem af Stevns Kommunalbestyrelse.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og sekretæren fører en protokol over det, som er passeret på bestyrelsesmøderne m.v.
Bestyrelsen udpeger for 1 år ad gangen et eksternt revisionsfirma til revision af foreningens økonomiske forhold.
Bestyrelsen udpeger i ulige år og for 2 år ad gangen 3 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution, Store Heddinge Vandrerhjem.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. I et sådant midlertidigt udvalg skal mindst et bestyrelsesmedlem have plads.
Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer hvis den eller de pågældendes arbejdsindsats vurderes at være særligt belastende og eller af særlig betydning for foreningens virke.

§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer, som også udfører bilagsrevision og kontrollerer beholdningernes tilstedeværelse.
Årsregnskabet indsendes til Stevns Kommune, når generalforsamlingen har godkendt det, tilligemed budget for det kommende år og med begrundet anmodning om tilskud til det kommende års aktiviteter.

§ 7.

Bestyrelsen kan kun træffe væsentlige dispositioner såsom at ansætte eller afskedige medarbejdere og optage lån og foretage lignende dispositioner med en udgiftsramme på mere end 100.000 kr., når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

§ 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale blade.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

1.     Valg af dirigent

2. a. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år – og orienterer om fremtidig virke inkl. budget for året.

3.     Det eksterne revisionsfirma fremlægger de reviderede regnskaber for Turistforeningen til godkendelse.

4.     Behandling af indkomne forslag.

5.     Fastlæggelse af kontingenter for henholdsvis enkeltpersoner, foreninger, Virksomheder og organisationer.

6.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7.     Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.

8.     Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stemmeberettiget er medlemmer med gyldigt medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og ethvert medlem kan på generalforsamlingen forlange skriftlig afstemning. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Ved afgørelser af vedtægtsændringer kræves dog et flertal på over halvdelen af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer gælder for 2 år – suppleanter for 1 år – jf. § 5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest den 15. januar i det år, de ønskes behandlet.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling. Den kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt – eller når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt og motiveret forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter, at begæringen herom er fremsat.

§ 10.  Foreningen tegnes af formanden sammen med yderligere 1 bestyrelsesmedlem eller – i formandens fravær – af næstformanden ligeledes sammen med yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Store anskaffelser, herunder enhver form for fast ejendom, kræver godkendelse/underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11. Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds og højst 2 måneders mellemrum. For at foreningen kan opløses, skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme herfor.
I tilfælde af foreningens opløsning afgøres det på den sidste generalforsamling, hvordan en eventuel formue skal anvendes til formål i henhold til foreningens formålsparagraf.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. april 2017